Beleidsplan Stichting Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds 2021

Doelstelling
Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van studie, zorg en cultuur, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden.

Achtergrond
Het fonds werd in 1952 opgericht door mejuffrouw Louise M.A. Fentener van Vlissingen ter nagedachtenis aan haar overleden broer Mr. August Fentener van Vlissingen.

Werkzaamheden
Het bestuur van de stichting zal in 2021 rond april en december vergaderen en de binnengekomen aanvragen beoordelen. Er zullen bij voorkeur eenmalige subsidies worden verleend aan rechtspersonen (stichtingen en verenigingen) en niet aan natuurlijke personen.
Subsidies zullen worden verleend aan kleinschalige projecten op het gebied van studie, zorg, cultuur of een combinatie daarvan. Er zullen geen subsidies worden verstrekt voor projecten op het gebied van de bouw, restauratie of instandhoudingskosten. Het bestuur geeft de voorkeur aan projecten in het Koninkrijk der Nederlanden.

Wijze waarop de stichting fondsen wil werven
De stichting werft geen fondsen. Haar vermogen is opgebouwd uit donaties, erfstellingen, schenkingen, legaten en giften.

Wijze waarop de stichting het vermogen zal beheren en besteden
De opbrengsten uit het vermogen worden aangewend voor het financieren van de subsidies.

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen zij voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. Deze vergoedingen worden zichtbaar gemaakt in de staat van baten en lasten. Het bestuur kan verder besluiten aan een bestuurder een niet bovenmatige onkostenvergoeding toe te kennen. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt. 
Mr. August Fentener
van Vlissingen Fonds